Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 24 2013

deathnallhisfriends
1280 57df 500
If I fits, I ships!
Reposted fromckisback ckisback
deathnallhisfriends
1363 0752
Reposted fromnacpialke nacpialke
deathnallhisfriends
1376 b236
Reposted fromforever-a-lone forever-a-lone

December 04 2012

deathnallhisfriends
'był taki upał, że pies jak srał, to tupał. A to, panie, grudzień'
deathnallhisfriends
Zgodnie z zapowiedzią jest zima.
Babcia Mróz: Jestem Babcia Mróz, nie potrzebujesz czegoś synku?
Orient-men: Co też babcia mówi! A gdzie dziadek?
Babcia Mróz: W dzisiejszych czasach kobiety zajmują wszędzie odpowiedzialne stanowiska! Dziadek występuje tylko reprezentacyjnie, obowiązki szronowo-lodowe zawsze należały do mnie.
deathnallhisfriends
3206 d550 500
by ana
deathnallhisfriends
Reposted fromschnullibulli schnullibulli
deathnallhisfriends
2883 5a0b
Reposted fromZilla Zilla

August 30 2012

deathnallhisfriends
deathnallhisfriends

August 22 2012

deathnallhisfriends
6202 ed12
Reposted bySchwarzeFeejabuszko
deathnallhisfriends
6077 22db
hipoterapia
Reposted byKudlatyBlues KudlatyBlues
deathnallhisfriends
6066 f207
Reposted byLucinaaunibaunizawysokoosgnd
deathnallhisfriends
6057 0186
Reposted bysmyrrraunibaunizawysokoodomqeeelfmikmikmikmarimorenapartyhardorgtfoamithiliveattherainbowsarkastycznakataszaagi2805LittleMissPipedreamsfemaleversionofahustlacafeconlechejodercalineczkaatrantarugiapannaWiamnotperfectMrrrukelectricityscapejoolneon25mikankrucco87wosqdianassmalina13
deathnallhisfriends
6042 27de
Reposted byzawysokookarolskidaphneblakepresagetirelesrideauxguniaaaaaalifeningwishyouwereheremymajokochamcyckipeanekwornlukipulperybkayamachanna
deathnallhisfriends
6028 cd72 500
Reposted byebewisniakowskamonimichLipbed
deathnallhisfriends
6009 ac4b
Reposted bydeinneuerfreundKudlatyBlueslagsorumkatharinatalente
deathnallhisfriends
5944 0807
Reposted byforever-a-lone forever-a-lone

July 05 2012

deathnallhisfriends
1820 7882
Reposted fromborntodream borntodream
deathnallhisfriends
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl